Vesi

Vedenhankinta

Kälviän Vesiosuuskunnan vedenhankinta hoidetaan Riippan, Pesäkankankaan, Herlevinharjun ja Viirrekankankaan pohjavedenottamoista. Viirrekankaan ja Herlevinharjun vedenottamoista puolet omistaa Kannuksen Vesiosuuskunta. Verkostoon pumpatusta vedestä 60 % tulee Viirrekankaalta ja Herlevinharjusta. Loput 40 % vedestä pumpataan Riipan ottamolta.

Vedenottamoiden pohjavedet ovat lievästi happamia, erittäin pehmeitä, alkaliteetti on alhainen ja niissä on vapaata hiilidioksidia. Tämän takia raakavesi alkaloidaan ennen jakeluverkostoon pumppausta. Alkalointi nostaa veden pH:ta, kovuutta ja alkaliteettia sekä vähentää hiilidioksidia ja veden syövyttävää ominaisuutta. Alkalointi suoritetaan johtamalla raakavesi kalkkikivirouheen läpi ennen alavesisäiliöön ottamista, josta se pumpataan UV-desinfiointilaitteen läpi verkostoon.

Veden laadun valvonta

Kälviän Vesiosuuskunta on yhdessä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon kanssa laatinut TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA 2020-SUUNNITELMAN, jonka perusteella veden laatua valvotaan vedenottamoiden raaka- ja käsiteltyä vettä sekä vesilaitoksen jakeluun tulevaa vettä.

Häiriötilanteet

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Saostumien irtautuminen ja liikkeellelähtö voi aiheutua verkostossa poikkeuksellisesta virtaamasta tai painevaihtelusta. Tällaisia tilanteita voi muodostua esim. sähkökatkojen, verkoston korjauksen t.m.s. syiden vuoksi. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Häiriöviestintä

Pesuaineiden annostus

Kälviän Vesiosuuskunnan jakaman veden kovuus n. 0,48 mmol/l ( n. 2,7 dH) eli vesi on pehmeää.
Pesuainepakkausten kyljessä on usein mainittu pesuaineen annostelumäärä erilaisille veden kovuusarvoille. Koska laitoksemme jakama vesi on suhteellisen pehmeää, hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi riittävät jo pienetkin annostelumäärät. Myöskään erillisiä veden pehmennysaineita ei tarvita astianpesu- eikä pyykinpesukoneissa.

Vesinäytetulokset

Talousveden laadunvalvonta/ Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto ja Peltokorven koulu 15.5.2024